Helsesektorens landsverneplan

Forslag til landsverneplan helse - Katalogen

Her ligger pdf-kataloger med beskrivelse av bygg og anlegg som ble foreslått til landsverneplanen gruppert etter RHF og HF. Noen av de foreslåtte eiendommene ble ikke tatt med videre, og noen er avhendet. Filene kan være store (1–10 MB) og vil for enkelte ta noe tid å laste ned. For å unngå for store filer er flere av anleggene delt i flere filer.

Rønvik psykiatriske sykehus /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF

Helse Nord RHF

 Helgelandssykehuset HF 
Helse Finnmark HF
Nordlandssykehuset
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Levanger sykehus /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Sunnmøre HF
Rusbehandling Midt-Norge HF
St. Olavs hospital HF
Kysthospitalet Hagevik /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF

Helse Vest RHF

Aker sykehus Bygg 60 /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF
Halden sykehus /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Bjerketun /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF
Ullevål sykehus, Labblokka (bygg 25) /Foto: Leif Anker, Riksantikvaren

Utvikling

NY! Arkivstudier - Victor Nordan

* Fredning – hva kan det være?  Nytenkning med stor overføringsverdi finner du i artikkelen: Laboratoriebygget – Nye bevaringsstrategier

Artikler
Du kan ikke kjøpe historie

Intervju med fagansvarlig Torstein Arisholm om den statlige helsesektorens kulturminner, Sykepleien juli 2023.Istandsetting og vedlikehold av bygninger 

St. Olavs hospital, Østmarka /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF
Ullevål sykehus, miasmetårn /Foto: Eva Smådahl, Sykehusbygg HF

Kontakt oss: kulturminne@sykehusbygg.no